Real estate sales

Real estate sales

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (˝NN˝br. 107/07) Agencija za posredovanje u prometu nekretnina TERRA DALMATICA d.o.o. , donosi:

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između Agencije za posredovanje u prometu nekretnina TERRA DALMATICA d.o.o. (u daljem tekstu Agencija Terra dalmatica) kao posrednika i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe). Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja Agencije Terra dalmatica.

Nalogodavac je prema ovim uvjetima pravna ili fizička osoba koja je potpisnik Ugovora o posredovanju ili Posredničkog naloga. Ponuda Ponuda Agencije Terra Dalmatica sadrži podatke koju su zaprimljeni pismenim ili usmenim putem, te je uvjetovana potvrdom. Agencija Terra dalmatica zadržava mogućnost greške/zabune u opisu i cijeni nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno danih podataka ili promjene uvjeta prodaje koji nisu predani pismenim putem te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili najma/zakupa).

Ponude i obavijesti Agencije Terra Dalmatica primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje agencije smije prenijeti trećim osobama. Ukoliko je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je Agencija Terra Dalmatica ponudila, obvezan je o tome agenciju bez odgode obavijestiti.

Obveze Agencije Terra dalmatica

sklopiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem u pisanom obliku (standardni ili isključivi, tkz. ekskluzivni);

nastojati pronaći i dovesti u vezu s nalogodavcem treću osobu radi zaključivanja posredovanog posla,

upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine;

upozoriti nalogodavca sa pravnim i fizičkim nedostacima nekretnine;

izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike zbog neuređenog zemljišnoknjižnog stanja nekretnine;

obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu i oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija;

omogućiti pregled nekretnine,

čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu,

obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su Agenciji Terra dalmatica poznate.

posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla kupoprodaje;

nazočiti sklapanju pravnog posla (Predugovora i Ugovora);

nazočiti primopredaji nekretnine koja je predmet pravnog posla.

ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište.

ukoliko nalogodavac opunomoći Agenciju Terra dalmatica, agencija će za nalogodavca obaviti slijedeće: nakon postignutog dogovora u suradnji sa partnerskim odvjetničkim uredom sastaviti Predugovor i Ugovor o kupoprodaji/zamjeni/najmu nekretnina, organizirati ovjeru potpisa ugovornih strana kod Javnog bilježnika, u slučaju korištenja kredita banke obavit će sve potrebne radnje za realizaciju pravnog posla, podnijeti poreznu prijavu i obaviti sve potrebne radnje pri nadležnoj Poreznoj upravi predati valjanu dokumentaciju za prijenos režija s Prodavatelja na Kupca, u Elektri, Vodovodu, gradskoj čistoći i drugim ustanovama, u suradnji sa partnerskim odvjetničkim uredom sastavit će prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na kupljenim nekretninama i provesti prijenos prava vlasništva na ime Kupca kod Zemljišnoknjižnog odjela nadležnog Općinskog suda

Smatra se da je Agencija Terra dalmatica omogućila nalogodavcu vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je: neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine, organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla, nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

Obveze nalogodavca

Sklopiti Ugovor o posredovanju s Agencijom Terra dalmatica, u pisanom obliku standardni ili isključivi (tkz. Ekskluzivni)

Obavijestiti Agenciju Terra dalmatica o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvidi posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani

Dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini. A ako je nalogodavac pravna osoba-predočiti posredniku dokaz da je fizička osoba koja je potpisnik naloga, ovlaštena za zastupanje pravne osobe.