Uvjeti poslovanja

Uvjeti i pravila korištenja

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14, 32/19) Agencija za posredovanje u prometu nekretnina TERRA DALMATICA d.o.o. sa sjedištem u Šibeniku, Obala hrvatske ratne mornarice 1, OIB: 71685047762, donosi:

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

Uvodne odredbe

Članak 1.

1) Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između Agencije za posredovanje u prometu nekretnina TERRA DALMATICA d.o.o. (u daljem tekstu Agencija Terra Dalmatica) kao posrednika i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe). Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja Agencije Terra Dalmatica.

2) Nalogodavac je prema ovim uvjetima pravna ili fizička osoba koja je potpisnik Ugovora o posredovanju ili Posredničkog naloga. Ponuda Agencije Terra Dalmatica sadrži podatke koju su zaprimljeni pismenim ili usmenim putem, te je uvjetovana potvrdom. Agencija Terra Dalmatica zadržava mogućnost greške/zabune u opisu i cijeni nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno danih podataka ili promjene uvjeta prodaje koji nisu predani pismenim putem te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili najma/zakupa).

3) Ponude i obavijesti Agencije Terra Dalmatica primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje agencije smije prenijeti trećim osobama. Ako je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je Agencija Terra Dalmatica ponudila, obvezan je o tome agenciju bez odgode obavijestiti.

Obveze Agencije Terra Dalmatica

Članak 2.

1) Obveze Agencije Terra Dalmatica su:

1. sklopiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem u pisanom obliku (standardni ili isključivi, tkz. ekskluzivni);

2. nastojati pronaći i dovesti u vezu s nalogodavcem treću osobu radi zaključivanja posredovanog posla,

3. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine;

4. upozoriti nalogodavca s pravnim i fizičkim nedostacima nekretnine;

5. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike zbog neuređenog zemljišnoknjižnog stanja nekretnine;

6. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu i oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija;

7. omogućiti pregled nekretnine,

8. čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu,

9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su Agenciji Terra Dalmatica poznate.

10. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla kupoprodaje;

11. nazočiti sklapanju pravnog posla (Predugovora i Ugovora);

12. nazočiti primopredaji nekretnine koja je predmet pravnog posla.

13. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište.

14. ako nalogodavac opunomoći Agenciju Terra Dalmatica, agencija će za nalogodavca obaviti sljedeće: nakon postignutog dogovora u suradnji s partnerskim odvjetničkim uredom sastaviti Predugovor i Ugovor o kupoprodaji/zamjeni/najmu nekretnina, organizirati ovjeru potpisa ugovornih strana kod Javnog bilježnika, u slučaju korištenja kredita banke obavit će sve potrebne radnje za realizaciju pravnog posla, predati valjanu dokumentaciju za prijenos režija s Prodavatelja na Kupca, u Elektri, Vodovodu, gradskoj čistoći i drugim ustanovama, u suradnji s partnerskim odvjetničkim uredom sastavit će prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na kupljenim nekretninama i provesti prijenos prava vlasništva na ime Kupca kod Zemljišnoknjižnog odjela nadležnog Općinskog suda

2) Smatra se da je Agencija Terra Dalmatica omogućila nalogodavcu vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je: neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine, organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla, nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

Obveze nalogodavca

Članak 3.

1) Obveze nalogodavca su:

1. Sklopiti Ugovor o posredovanju s Agencijom Terra Dalmatica, u pisanom obliku standardni ili isključivi (tkz. Ekskluzivni)

2. Obavijestiti Agenciju Terra Dalmatica o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvidi posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani

3. Dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini. A ako je nalogodavac pravna osoba-predočiti posredniku dokaz da je fizička osoba koja je potpisnik naloga, ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

4. Osigurati Agenciji Terra Dalmatica i trećoj osobi zainteresiranoj za sklapanje posredovanog posla razgledanje nekretnine uz prisutnost/pratnju djelatnika Agencije Terra Dalmatica. Pismenim putem obavijestiti Agenciju Terra Dalmatica o svim novim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis, vlasnički status i cijenu nekretnine.

5. Odmah nakon sklapanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su Agencija Terra Dalmatica i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti Agenciji Terra Dalmatica posredničku naknadu (proviziju), osim ako nije drukčije ugovoreno.

6. Ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi Agenciji Terra Dalmatica troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja.

7. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan nadoknaditi Agenciji Terra Dalmatica sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji troškovi ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

2) Ostvarivanje prava na naknadu ako dođe do zaključivanja pravnog posla za koji je Posrednik posredovao između Nalogodavca i treće osobe.

3) Nalogodavac je dužan Posredniku isplatiti ugovorenu posredničku naknadu. Posrednik stječe pravo na naplatu posredničke nakade u trenutku zaključenja pravnog posla za koji je posredovao između Nalogodavca i treće osobe. Pravni posao se smatra zaključenim kada su se Nalogodavac i treća osoba sporazumjeli u pogledu predmeta ugovora i cijene, odnosno u trenutku sklapanja ugovora, predugovora i/ili polaganja kapare za posredovani pravni posao. Prema ovim uvjetima posredovani pravni posao je i onaj kada Nalogodavac zaključi ugovor, predugovor i/ili položi kaparu s trećom osobom, a s kojom ju je Posrednik doveo u vezu, za nekretnine koje su vlasništvo treće osobe ili članova njegove obitelji iako nisu izričito navedene u Ugovoru o posredovanju ili Posredničkom listu.

4) U posredničku naknadu su kumulativno uključeni i svi troškovi koje je Posrednik imao prilikom posredovanja te Posrednik naplatom posredničke naknade gubi pravo na naknadu istih troškova. To se ne odnosi na troškove za poslove nastale kad posrednik u dogovoru s naručiteljem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja a koji ne ulaze u uobičajene aktivnosti posredovanja.

5) Ugovorena posrednička naknada ne uključuje troškove podmirenja sudskih pristojbi za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, javnobilježničke nagrade pri ovjeri potpisa na ispravama, podmirenje pristojbi za ishodovanje vlasničkog lista, kopije katastarskog plana, identifikacije, prijenos hipoteke, pristojbe za skidanje hipoteke, potvrde i druge isprave u svezi zaključenog pravnog posla.

6) Posrednik će snositi i troškove uobičajene odvjetničke usluge za izradu Ugovora o pravnom poslu za koji je posredovao, ali isključivo ako su te usluge obavljene od strane odvjetnika s kojim Posrednik ima ugovor o suradnji. Visina posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina naplaćuje se u skladu s Ugovorom o posredovanju. Agencija Terra Dalmatica može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.

7) Nalogodavac je dužan platiti naknadu Agenciji Terra Dalmatica i kad je s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom. Agencija Terra Dalmatica ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je agencija nalogodavca dovela u vezu.

8) Posrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako s nalogodavcem sam kao stranka sklapa ugovor koji je bio predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor s nalogodavcem sklopi agent koji za posrednika obavlja poslove posredovanja.

Iznosi naknada kod prodaje

Članak 4.

1) Provizija Agencije Terra Dalmatica prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja) iznosi 2-5% uvećano za PDV, ali ne manje od 930,00 EUR uvećano za PDV, od postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine.

2) Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili ako je Agencija Terra Dalmatica od strane kupca dobila pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine.

3) U slučaju u kojem Agencija Terra Dalmatica ima isključivi posrednički Ugovor naplaćuje se provizija prema iznosu ugovorenom i navedenom u ugovoru.

Iznosi naknada kod kupnje

Članak 5.

4) Provizija Agencije Terra Dalmatica kod kupnje (naplaćuje se od kupca) iznosi 2–4%, ali ne manje od 930,00 EUR uvećano za PDV, od postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine.

5) Kod nalogodavca s kojim Agencija Terra Dalmatica ima isključivi posrednički Ugovor provizija se naplaćuje prema iznosu ugovorenom i navedenom u ugovoru.

Iznosi naknada kod zamjene

Članak 6.

Provizija Agencije Terra Dalmatica iznosi 3% (plus PDV) i naplaćuje se od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom.

Iznosi naknada kod zajma/zakupa

Članak 7.

Kod Ugovora o najmu/zakupu naplaćuje se postotak od iznosa mjesečne najamnine i to na sljedeći način: Provizija od najmodavca i zakupodavca 75% (plus PDV) minimalno 100% (plus PDV) za najam ili zakup trajanja od 12-59 mjeseci 150% (plus PDV) minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više Provizija od najmoprimca i zakupnika 75% (plus PDV) minimalno za najam 100% (plus PDV) za najam ili zakup trajanja od 12-59 mjeseci 150% (plus PDV) minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

Isključivo (ekskluzivno) posredovanje

Članak 8.

1) Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena.

2) Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju nalogodavac sklopio mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.

3) Prilikom zaključivanja Ugovora o isključivome posredovanju u prometu nekretnina posrednik je dužan posebno upozoriti nalogodavca na značenje i pravne posljedice te ugovorne odredbe

Ugovor o potposredovanju

Članak 9.

1) Posrednik može prenijeti ugovor o posredovanju u prometu nekretnina na druge posrednike ako tako ugovore posrednik i nalogodavac.

2) U tom slučaju nalogodavac ostaje u ugovornome odnosu samo s posrednikom s kojim je sklopio ugovor, a posrednik će nalogodavcu predati popis posrednika na koje se Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina prenosi.

Posrednička satnica

Članak 10.

Ako je to izričito ugovoreno posrednik u dogovoru s naručiteljem može za njega obaviti i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja te će u tom slučaju cijena posredničke satnice iznositi 30,00 EUR (plus PDV).

Prestanak ugovora

Članak 11.

1) Ako ugovorne strane ne ugovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.

2) Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

3) Nalogodavac može otkazati ugovor o posredovanju pod uvjetom da otkaz nije protivan načelu savjesnosti i poštenja propisanom Zakonom o obveznim odnosima. Postupak otkaza Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina ne može pasti u nevrijeme, dakle s namjerom da se posrednika liši prava na posredničku naknadu i/ili svjesno ošteti.

4) U slučaju ugovorene mogućnosti jednostranog otkaza Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, a da otkazni rok nije izričito određen samim ugovorom, otkazni rok iznosi 30 (trideset) dana od primitka otkaza koji je poslan preporučenom pošiljkom sa povratnicom.

5) Ako Nalogodavac tijekom trajanja naloga za posredovanje, ili u roku od dvije godine nakon njegovog opoziva, mimo Posrednika zaključi pravni posao s osobom s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, ili ga zaključi putem drugog posrednika, a koji ga je u vezu s trećom osobom doveo nakon Posrednika, smatrat će se da je postupio protivno savjesnosti (u smislu čl. 12. Zakona o obveznim odnosima), te je dužan Posredniku u cijelosti namiriti posredničku proviziju. Nalogodavac je dužan nadoknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.

6) Ako, u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.

Dostupnost općih uvjeta Agencije Terra Dalmatica

Članak 12.

Opći uvjeti poslovanja Agencije Terra Dalmatica dostupni su u službenim prostorijama Agencije Terra Dalmatica u Šibeniku, Obala hrvatske mornarice 1, na web stranicama posrednika www.terradalmatica.hr te će se u skraćenoj formi nalaziti na tipskim posredničkim nalozima (ugovorima) Agencije Terra Dalmatica.

Opće odredbe i rješavanje sporova

Članak 13.

1) Na odnose između nalogodavca i agencije proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.

2) Ukoliko postoji nesklad između odredbi općih uvjeta i pojedinačnog ugovora o posredovanju primjenjuju se odredbe pojedinačnog ugovora o posredovanju.

3) Sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta Posrednik je obvezan sastaviti u pismenom obliku i objaviti na način iz članka 12. ovih Općih uvjeta.

4) Ovi Opći uvjeti poslovanja Posrednika primjenjuju se od 01. ožujka 2024. godine.

Eventualne sporove između posrednika i nalogodavca nastojat će se riješiti mirnim putem, a u protivnom je stvarno nadležan sud u Šibeniku.