Kako stranci mogu otvoriti račun u banci u Hrvatskoj?

Šime Unić
Kako stranci mogu otvoriti račun u banci u Hrvatskoj?

Svaka osoba koja zakonito boravi u nekoj od zemalja Europske unije, pa tako i u Republici Hrvatskoj, ima pravo na otvaranje osnovnog računa za plaćanje. Strane fizičke osobe mogu otvoriti račun na kojem će se voditi priljev sredstava od plaća, mirovina, honorara, invalidnina, alimentacija, bezgotovinskih i gotovinskih uplata, a vlasnici takvog računa mogu slobodno podizati i uplaćivati na svoj račun gotovinu u kunama ili stranoj valuti bez ograničenja u iznosima. Vlasnici mogu i primati uplate na svoj račun i obavljati bezgotovinska plaćanja i prijenose, u skladu s deviznim propisima.

Čitajte dalje i doznajte što trebate napraviti kako biste otvorili račun u Republici Hrvatskoj ako niste rezident.

Tko su nerezidenti?

Nerezidenti su pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu, predstavništva stranih pravnih osoba u Republici Hrvatskoj, trgovci pojedinci, obrtnici i druge fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem u inozemstvu koje samostalnim radom obavljaju gospodarsku djelatnost u inozemstvu za koju su registrirane, strana diplomatska i konzularna predstavništva u Republici Hrvatskoj te druge organizacije i tijela koja djeluju na području Republike Hrvatske na osnovi dvostranih ili mnogostranih međunarodnih ugovora koje je ratificirala Republika Hrvatska, a čije je sjedište izvan teritorija Republike Hrvatske, strane udruge i druge strane organizacije, fizičke osobe s prebivalištem u inozemstvu i podružnice rezidentnih trgovačkih društava koje posluju u inozemstvu.

Kako otvoriti nerezidentni račun?

Nerezidentni račun je račun na kojemu se vode novčana sredstva nerezidenta na osnovi ugovora koji je sklopljen između nerezidenta i banke. Takvim ugovorom, sklopljenim između nerezidenta i banke, regulira se otvaranje nerezidentnog računa ili štednog uloga, evidentiranje transakcija, izrada izvješća o prometu i stanju na računu, obračun i pripis kamata te zatvaranje nerezidentnog računa.

Iznos naknade prije otvaranja računa

Prije otvaranja računa banka bi vam trebala dati dokument s prikazom najbitnijih usluga koje su povezane s tim računom i svih naknada koje ćete možda morati platiti. Taj se dokument naziva „informativni dokument o naknadama". Uz pomoć tog dokumenta možete usporediti troškove održavanja računa u različitim bankama. Banka vam mora dostaviti i izvješće o naknadama naplaćenima s vašeg računa najmanje jednom godišnje. U tom bi se dokumentu trebali navesti i podaci o kamatnim stopama koje se primjenjuju na vaš račun.

Prilikom otvaranja računa banka bi vam trebala dati i pristup uslugama internetskog bankarstva, ako je ono dostupno. Međutim, usluge ne moraju nužno uključivati prekoračenje na računu ili izdavanje kredita.

Što vam sve treba za otvaranje nerezidentnog računa?

Za otvaranje nerezidentnog računa treba vam prije svega dokumentacija. Takva dokumentacija propisana je zakonom. Na temelju članka 38. stavka (3) pod 1) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) i članka 30. stavaka (4) i (5) Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/2003. i 140/2005.). Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 8. studenoga 2006. donio je Odluku o uvjetima i načinu otvaranja i vođenja računa nerezidenata u banci, objavljenoj u NN 124/2006, prema kojoj, za otvaranje računa, nerezident (pravna osoba, trgovac pojedinac, obrtnik, druga fizička osoba koja samostalnim radom obavlja gospodarsku djelatnost u inozemstvu za koju je registrirana i podružnica rezidentnoga trgovačkog društva koja posluje u inozemstvu) treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. izvod iz registra u koji je upisan u zemlji u kojoj ima registrirano sjedište ili, ako je osnovan u zemlji gdje se ne upisuje u takav registar, drugu valjanu ispravu o osnivanju u skladu s propisima zemlje sjedišta nerezidenta iz koje se vidi pravni oblik nerezidenta i vrijeme osnivanja. Isprava ne smije biti starija od tri mjeseca, odnosno duže kada je to nužno zbog propisanog postupka zemlje sjedišta nerezidenta, uz obvezno dokumentiranje. Isprava treba biti u izvorniku i ovjerenom prijevodu na hrvatski ili engleski jezik. Umjesto izvornika može se prihvatiti ovjerena preslika isprave ili izvod iz registra nadležnog tijela koji je ovjerio javni bilježnik. U tom slučaju, u ovjeri javnog bilježnika mora biti naznačen dan uvida u registar odnosno dan izdavanja izvoda iz registra.
  2. punomoć s potpisima osoba opunomoćenih za raspolaganje sredstvima na računu koju je potpisao zakonski zastupnik nerezidenta. Punomoć za raspolaganje sredstvima na računu daje se u skladu s točkom XI. ove odluke.
  3. posljednje godišnje financijsko izvješće o poslovanju nerezidenta u matičnoj zemlji ili u zemlji u kojoj obavlja registriranu djelatnost, koje je ovjerila revizorska kuća ili zaprimilo porezno tijelo. Nerezident koji posluje kraće od godinu dana podnosi financijsko izvješće o poslovanju za proteklo razdoblje poslovanja u tekućoj godini. Ako nerezident nema obvezu izrađivanja financijskog izvješća u matičnoj zemlji, dostavlja dokument o plaćenom porezu. 

Iznimno, prilikom otvaranja uvjetnog (engl. escrow) računa u banci nerezident nije dužan dostaviti financijsko izvješće.

Strana diplomatska i konzularna predstavništvo, predstavništvo organizacije Ujedinjenih naroda i predstavništvo međunarodne organizacije pri otvaranju nerezidentnog računa u banci prilažu potvrdu Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske da su upisani u evidenciju ministarstva te popis notificiranih osoba. Zahtjevu za otvaranje računa prilaže se i punomoć s potpisima osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu, koju izdaje i ovjerava notificirana odgovorna osoba predstavništva.

Međunarodna misija koja djeluje na temelju međunarodnog akta pri otvaranju nerezidentnog računa u banci podnosi zahtjev za otvaranje računa iz kojega se vidi njezin puni naziv te naziv međunarodnog akta na temelju kojega djeluje. Zahtjevu se prilaže potvrda o akreditaciji međunarodne misije pri nadležnom tijelu u Republici Hrvatskoj te punomoć s potpisima osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu koju izdaje i ovjerava notificirana odgovorna osoba strane misije.

Predstavništvo strane pravne osobe koja obavlja gospodarsku djelatnost u inozemstvu pri otvaranju nerezidentnog računa u banci prilaže izvod iz registra predstavništava koji se vodi pri nadležnom tijelu u Republici Hrvatskoj i punomoć s potpisima osoba opunomoćenih za raspolaganje sredstvima na računu predstavništva koju je potpisala odgovorna osoba predstavništva. 

Strane udruge, predstavništva stranih zaklada i fundacija i druge strane neprofitne organizacije koje djeluju na teritoriju Republike Hrvatske za otvaranje nerezidentnoga računa u banci prilažu izvod iz registra što ga vodi nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj, ne stariji od tri mjeseca, te punomoć s potpisima ovlaštenih osoba za raspolaganje sredstvima na računu.

Je li vaš novac zaštićen?

U skladu s pravilima EU-a, novac na vašem bankovnom računu (štednom i/ili tekućem) zaštićen je i ako banka propadne, i to u iznosu do 100.000 eura ili jednakovrijednom iznosu u lokalnoj valuti. Taj najveći iznos vrijedi za jednu osobu i jednu banku. Ako u istoj banci imate više računa, ograničenje od 100.000 eura primjenjuje se na njih zajedno.

Otvaranje računa korak po korak

  1. Za otvaranje računa nerezidenata potrebno je imati OIB (osobni identifikacijski broj) koji izdaje Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Porezna uprava.
  2. Informirajte se u različitim bankama koliko iznosi naknada za otvaranje i održavanje računa. Također, ako vam takva usluga treba,  informirajte se i o internetskom ili mobilnom bankarstvu kako bi procesi tekli brže. 
  3. Na internetskim stranicama banaka provjerite kontakt odjela za nerezidente. U takvim odjelima poslovanje s nerezidentima obavljaju bankari koji govore više svjetskih jezika i koji će u svakom trenutku za klijenta pronaći najbolja rješenja. S njima još jednom provjerite koja dokumentacija vam je potrebna.
  4. Prikupite svu potrebnu dokumentaciju.
  5. Ugovorite sastanak radi otvaranja računa za nerezidente u banci. 

Posljednji članci