Kako upisati nekretninu u zemljišnu knjigu?

Šime Unić
Kako upisati nekretninu u zemljišnu knjigu?

Vlasnik nekretnine ne postajete u trenutku kad nekretninu kupite, naslijedite ili ju pridobijete na neki drugi način. Pravo vlasništva nekretnine nije automatski proces, već se ostvaruje upisom u zemljišne knjige. Provjerite kako upisati nekretninu u zemljišnu knjigu te na što morate biti pozorni tijekom tog postupka.

Što su zemljišne knjige, a što katastar?

Za uspostavu sigurnosti u pravnom prometu nekretnina i zaštitu prava upisanih u registre brine hrvatski sustav registriranja nekretnina i prava na njima. Hrvatski sustav registriranja nekretnina i prava na njima sastoji se od dva glavna registra. Jedan od tih registara je katastar, a drugi su zemljišne knjige.

Pojam katastar označava evidenciju koja sadrži podatke o česticama zemljine površine i zgradama koje trajno leže na zemljinoj površini ili ispod nje te o posebnim pravnim režimima na zemljinoj površini. Glavne institucije koje vode katastarsku evidenciju su područni uredi za katastar Državne geodetske uprave te Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.

Zemljišne knjige se razlikuju od katastra jer se radi o javnim knjigama u koje se upisuju podaci o pravnom stanju nekretnina mjerodavnom za pravni promet. Zemljišne knjige se sastoje od glavne knjige i zbirke isprava, a vode se u zemljišnoknjižnim odjelima pri općinskim sudovima.

2003. godine je nastao Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) koji je dio Nacionalnog programa sređivanja zemljišnih knjiga i katastra skraćenog naziva Uređena zemlja.

Kako upisati pravo vlasništva nekretnine?

Kao što smo spomenuli u uvodu, pravo vlasništva nekretnine ne stječe se automatski, nego upisom u zemljišne knjige. Do nekretnine možete doći na različite načine. To može biti putem nekog od pravnih poslova (kupoprodajni ugovor ili ugovor o darivanju), odlukom suda ili neke druge nadležne vlasti, nasljeđivanja ili po zakonu. Svi spomenuti načini predstavljaju temelj za stjecanje prava na nekretninu. No nijedan od tih načina nije automatska potvrda da ste postali vlasnik nekretnine. Pravo vlasništva nekretnine se stječe tek upisom u zemljišnu knjigu temeljem isprava koje ispunjavaju sve opće i posebne pretpostavke propisane zakonom.

Prvi korak prilikom upisivanja nekretnine u zemljišnu knjigu je podnošenje prijedloga za upis prava vlasništva koji se podnosi mjesno nadležnom općinskom sudu koji vodi zemljišnu knjigu u koju je upisana nekretnina koja je bila predmetom pravnog posla. Prijedlog sudu možete podnijeti elektronički ili putem javnog bilježnika ili odvjetnika, kao ovlaštenih korisnika informacijskog sustava koji je u primjeni u poslovanju suda. Također prijedlog možete podnijeti i neposredno sudu, a možete ga pravilno ispunjenog poslati i putem pošte.

Elementi prijedloga za upis prava vlasništva propisani su člankom 109. Zakona o zemljišnim knjigama (''Narodne novine'', broj 63/2019), a oblik i sadržaj obrazaca prijedloga za upis propisan je Pravilnikom o obrascima u zemljišnoknjižnom postupku (''Narodne novine'', broj 123/2004). Iako prijedlog za upis prava vlasništva neće biti automatski odbačen ako nije podnesen na spomenutom obrascu, veoma je preporučljivo da ga svejedno pažljivo ispunite kako biste izbjegli potencijalne poteškoće.

Koji su dokumenti potrebni za upis prava vlasništva nekretnine?

Kako biste uspješno obavili upis prava vlasništva nekretnine, najprije sudu morate dostaviti sljedeće dokumente:

1. Ispunjen prijedlog za upis prava vlasništva u dva primjerka,

2. izvornik ili ovjereni prijepis odnosno presliku isprave o pravnom poslu (ugovor o kupoprodaji, ugovor o darovanju, ugovor o zamjeni, itd.),

3. dokaz o državljanstvu stjecatelja prava vlasništva (osobna iskaznica, putovnica, domovnica),

4. dokaz o plaćanju sudske pristojbe ili dokaz o oslobođenju od plaćanja sudske pristojbe.

Pristojba za upis je određena i naplaćuje se prema tarifi koja je propisana u Uredbi o tarifi sudskih pristojbi (''Narodne novine'', broj 53/2019). Tako ćete na temelju odredbi iz te uredbe za podnesak kojim se traži upis u zemljišnu knjigu ili brisanje iz zemljišne knjige platiti pristojbu od 50 kuna, a za uknjižbu ili predbilježbu prava vlasništva i drugih stvarnih prava platit ćete pristojbu od 200 kuna. Ako se preko jednog prijedloga za upis prava vlasništva nekretnine upisuje više prava u korist jedne osobe na istom sudu, pristojba se plaća za upis svakog prava posebno.

Nikako nemojte zaboraviti predati prijedlog za upis prava vlasništva jer ako ga ne podnesete u roku od 60 dana od dana stjecanja uvjeta za upis tog prava u zemljišnu knjigu ili knjigu položenih ugovora, obračunat će vam se pristojba u peterostrukom iznosu!

Moraju li podaci u katastru i zemljišnoj knjizi biti isti?

Čak i ako podaci u katastru i zemljišnoj knjizi nisu isti, to nije preduvjet za upis u zemljišnu knjigu. U tom se slučaju gledaju podaci koji su izneseni u zemljišnoj knjizi jer su oni mjerodavni za knjižna prava. (članak 10. stavak 3. Zakona o zemljišnim knjigama).

Promijenjeni katastarski broj, oblik, površina ili izgrađenost zemljišta evidentiraju se u zemljišnoj knjizi na temelju rješenja koje zemljišnoknjižni sud donosi po službenoj dužnosti pošto mu tijelo nadležno za katastar dostavi prijavni list o toj promjeni u katastru zemljišta (članak 10. stavak 4. Zakona o zemljišnim knjigama).


Posljednji članci