Koje su vaše pravne obaveze kada iznajmljujete nekretnine turistima?

Šime Unić
Koje su vaše pravne obaveze kada iznajmljujete nekretnine turistima?

Neovisno o tome nalazi li se vaša nekretnina na samo obali ili pak u mirnim predjelima unutrašnjosti, sigurno postoje ljudi koji traže takvu vrstu odmora. Ako ste spremni početi iznajmljivati svoju nekretninu turistima, pogotovo u onom razdoblju kada ju sami ne planirate koristiti, potrebno je ishoditi određene dozvole i rješenja. Kako biste mogli što prije i jednostavnije krenuti s iznajmljivanjem, u nastavku smo vam pripremili kratki vodič u kojem je navedeno što sve trebate uraditi prije nego što prvi gosti dođu u vašu nekretninu.

Tko može iznajmljivati nekretnine?

Svaki državljanin Republike Hrvatske, u svojstvu fizičke osobe, kao i državljani država članica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske mogu iznajmljivati nekretnine za smještaj gostiju. Iznajmljivanje nekretnina službeno se naziva ugostiteljska usluga u domaćinstvu, a to obuhvaća usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor do najviše 10 soba, tj. 20 kreveta. Isto tako, usluge smještaja obuhvaćaju i kamp koji može primiti najviše 30 gostiju istodobno, a iznajmljivač koji pruža usluge smještaja može pružati gostima i usluge doručka.

Ako još uvijek nemate svoju idealnu nekretninu za svoj odmor, ali i za iznajmljivanje turistima, pogledajte što nudi specijalizirana agencija za promet nekretninama na području Dalmacije - Terra Dalmatica.

Rješenje za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Kako bi iznajmljivač mogao pružati ugostiteljske usluge, dužan je ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koje izdaje nadležni županijski Upravni odjel prema mjestu u kojem se nalazi objekt.

Koja je dokumentacija potrebna za dobivanje rješenja?

Za dobivanje rješenja za pružanje ugostiteljskih usluga, iznajmljivač mora predati zahtjev, dostupan na mrežnim stranicama odgovarajuće županije, a uz zahtjev potrebno je predati i:

dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica)

dokaz o vlasništvu objekta (za sobu, apartman ili kuću) ili zemljišta (za kamp)

Dokaz o vlasništvu objekta može biti Izvadak iz zemljišne knjige ili Izvadak ih Knjige položenih ugovora, kao i pravomoćna sudska presuda. U slučaju da ste nekretninu naslijedili, tada svoje vlasništvo dokazujete pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju, a ako ste ju stekli darovanjem, tada trebate priložiti ovjereni ugovor o darovanju nekretnine te prijedlog za uknjižbu na vaš ime koji ste podnijeli Općinskom sudu. U slučaju da ste suvlasnik nekretnine, tada vam je za iznajmljivanje potrebna pisana suglasnost drugog suvlasnika.

U slučaju da niste ni vlasnik niti suvlasnik nekretnine, ali je ona u vlasništvu vašeg bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera, srodnika u ravnoj liniji ili člana obitelji, tada morate priložiti dokaz o vlasništvu objekta, pisanu suglasnost vlasnika te dokaz o obiteljskom odnosu s vlasnikom objekta.

Ako ste s vlasnikom potpisali ugovor o zakupu nekretnine, tada ju ne možete iznajmljivati kao fizička osoba, već morate registrirati obrt ili trgovačko društvo koje će temeljem ugovora o zakupu obavljati ugostiteljsku djelatnost pružanja usluga smještaja u svojstvu poslovnog subjekta.

dokaz o uporabljivosti objekta

Izvadak iz zemljišne knjige je dostatan dokaz o uporabljivosti objekta kada je na njemu vidljivo da je građevina upisana u zemljišnoj knjizi sa zabilježbom da je kod upisa priložen neki od dokaza uporabljivosti (npr. Uporabna dozvola ili Rješenje o izvedenom stanju).

dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi

dokaz o plaćenoj naknadi za trošak očevida

Osim navedenog, objekt koji planirate iznajmljivati mora ispunjavati uvjete za određenu vrstu i kategoriju u skladu s Prilozima Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu. Povjerenstvo Upravnog odjela očevidom će utvrditi ispunjava li vaša nekretnina uvjete za vrstu i kategoriju objekta.

Ne zaboravite na plaćanje poreza!

Na kraju, svatko tko koji iznajmljuje gostima nekretnine, dužan je podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave zahtjev za upis u registar obveznika poreza na dohodak. Kada se utvrđuje dohodak od iznajmljivanja nekretnina, primicima se smatraju sve naknade primljene za iznajmljivanje.

Ako niste obveznik PDV-a i ako dohodak ne utvrđujete na temelju poslovnih knjiga, tada se porez na dohodak utvrđuje se u paušalnom iznosu. Paušalni porez na dohodak kojeg poreznim rješenjem utvrđuje ispostava Porezne uprave vrijedi sve do izmjene stjecanja dohotka, tj., donošenja novog rješenja.

Uz svotu godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prirez, u poreznom se rješenju utvrđuje i svota tromjesečnog poreza na dohodak i prireza te rokovi njegova plaćanja i visina paušalnog poreza po postelji. Porezni obveznik koji porez na dohodak plaća u paušalnom iznosu nije dužan voditi poslovne knjige, samo evidenciju o prometu.


Posljednji članci